Medzisúčet: 0,00 


Žiadne produkty v košíku.

Vyberte stranu

Ochrana osobných údajov

Správne spracúvanie vašich osobných údajov je pre našu spoločnosť dôležité a ich ochrana je samozrejmosťou. Radi by sme vám týmto poskytli informácie ohľadom spracúvania vašich osobných údajov v súvislosti s novým nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a ktoré kladie nové požiadavky v oblasti ochrany vašich osobných údajov a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Prečítajte si, prosím, nižšie uvedené informácie o spracúvaní osobných údajov.

Spracovateľ osobných údajov

Spracovateľom osobných údajov je firma MARD, s.r.o., so sídlom Horné záhrady 6, 974 01, Banská Bystrica, spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, Oddiel Sro, Vložka č. 17308/S, IČO: 45 294 925 (ďalej ako „MARD, s.r.o.“).

MARD, s.r.o., spracúva osobné údaje: meno a priezvisko, telefónne číslo, emailová adresa, adresa bydliska alebo adresa miesta, kde sa nadobúdateľ obvykle zdržiava.

Spracovanie vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame pre účely uzatvorenia zmluvy, správy zmluvy alebo pre rokovania o uzatvorení alebo o zmene zmluvy uskutočnené na návrh dotknutej osoby. V takom prípade sú spracovávané osobné údaje iba v rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre uzatvorenie a plnenie príslušnej zmluvy.

Vaše osobné údaje spracúvame ďalej aj pre účely marketingu, pokiaľ od vás máme udelený dobrovoľný súhlas. Udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať, a to aj v jednotlivých častiach, buď e-mailom na adrese info@domaci-pivovar.sk, alebo písomne na korešpondenčnej adrese Horné záhrady 6, 974 01, Banská Bystrica.

Subjekty s prístupom k vašim osobným údajom

Aby sme zaistili riadny chod spoločnosti MARD s.r.o. a poskytli vám kvalitné služby, majú prístup k vašim osobným údajom aj ďalšie tretie subjekty. Jedná sa o Slovenská pošta, a. s., Facebook Google (Adwords, Analytics).

Uchovávanie osobných údajov

Vaše osobné údaje potrebujeme uchovávať počas trvania zmluvy, aby sme vám mohli poskytovať naše služby. Po ukončení vašej zmluvy alebo záväzkov z nej vyplývajúcich alebo súvisiacich s ňou, máme vaše údaje uložené na obdobie, ktoré je vyžadované a uvedené v príslušných právnych predpisoch a ďalej podľa všeobecných premlčacích dôb.

Práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov

Máte právo kedykoľvek sa obrátiť na MARD, s.r.o. a požadovať informácie a prístup k spracúvaniu osobných údajov. Ďalej máte právo na výmaz, právo na opravu nepresných alebo neúplných osobných údajov, právo na obmedzenie spracovávania, uplatnenie námietky proti profilovaniu a automatizovanému rozhodovaniu a na prenositeľnosť údajov. Práva môžete uplatniť na nižšie uvedených kontaktoch MARD, s.r.o.